Gym medium

November 30, 2009 Monday


November 27, 2009 Friday


November 25, 2009 Wednesday


November 24, 2009 Tuesday


November 23, 2009 Monday


November 19, 2009 Thursday

65% 1RM


November 18, 2009 Wednesday


November 17, 2009 Tuesday


November 16, 2009 Monday

3 Rounds Max Reps

@85% 1rm


November 12, 2009 Thursday

75% 1RM


November 11, 2009 Wednesday


November 10, 2009 Tuesday


November 09, 2009 Monday